Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) dostopni na www.sadhana.si  (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetja SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik ali Sadhana), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07, v nadaljevanju ZVPNPP),  Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09, v nadaljevanju: ZEPT).

Splošni pogoji  predstavljajo sestavni del vseh pogodb sklenjenih med Sadhana in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, razen če posebni pogoji urejajo posamična določila drugače.

Šteje, da stranka (v nadaljevanju tudi: stranka, uporabnik ali potrošnik) s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja, ko potrdi, da se je z njimi seznanila v posebnem okencu pred oddajo naročila. Izrazi, zapisano v slovnični obliki moškega ali ženskega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Za naročilo storitev  morate biti starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da ste starejši od 18 let.

Podatki o ponudniku:

 • SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Špikova ulica 17, 4000 Kranj
 • Telefonska številka: 040 90 91 92
 • E-mail: info@sadhana.si
 • Matična številka: 3584038000
 • Davčna številka:­­­­ SI 38368846 (ponudnik je davčni zavezanec)
 • Številka vpisa družbe v sodni register: ________
 • Poslovni račun odprt pri:

UniCredit Banka Slovenija d.d., IBAN:  SI56 0433 1000 3365  433

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Ponudnik se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije, kot jih določa 25b. člen ZVPot:

 • glavne značilnosti storitev v obsegu, ki ustreza storitvam;
 • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja;
 • končno ceno storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • plačilne pogoje in pogoje izvedbe storitve, rok izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem.

 

PLAČILNI POGOJI IN CENE

Sestavni del pogodbe so cene, ki veljajo ob oddaji naročila in so navedene na spletni strani.

Sadhana mora prejeti plačilo pred obdelavo naročila.  Vsaka ponudba Sadhane je veljavna do datuma, označenega na ponudbi. Stranka se strinja s plačilom zamudnih obresti za vse zapadle zneske v skladu s slovensko zakonodajo.

Plačilo lahko izvedete na več načinov:

Vse cene v na spletni strani so v € vključujejo 22 % slovenski DDV, ki ga morajo plačati vse slovenske stranke in stranke iz držav EU.

 

 

POSTOPEK NAROČILA NA SPLETNI STRANI IN SKLENITEV POGODBE

Za naročilo storitev (vpis na tečaj) na se šteje vsako oddano naročilo, ki je izpolnjeno pravilno. Stranka pred naročilom storitev preveri, ali je prostor v izbrani skupini na e-mail naslov: info@sadhana.si ali na tel +386 40 90 91 92.

Storitve je mogoče naročiti preko e-mail naslova vse dni v tednu, kadarkoli v dnevu. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom, obveznostjo plačila in soglaša s splošnimi pogoji. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe. Stranka ponudnika obvesti o plačilu na e-mail naslov, po zgledu, navedenem na spletni strani.

Za pomoč pri spletnem naročilu ali druga vprašanja se lahko obrnete na e-mail: info@sadhana.si ali na tel +386 40 90 91 92.

Če pride do spremembe podatkov, ki ste jih navedli ob oddaji naročila, ste nas dolžni pisno obvestiti o spremembi podatkov najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov trpite vi, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena med Sadhana in kupcem v trenutku, ko kupec odda naročilo in plačilo. S tem trenutkom so zavezujoče tudi vse cene in drugi pogoji tako za kupca, kot Sadhana. Za kupca se šteje oseba s podatki, ki jih kupec navede ob oddaji naročila.

Zaradi narave poslovanja preko spleta, se cene storitev na spletni strani pogosto in hitro spreminjajo ter ažurirajo.

IZDAJA RAČUNA

Ponudnik po prejetem plačilu storitev kupcu pošlje tudi račun na e-naslov kupca in sicer v pdf formatu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Dolžnost kupca je, da preveri pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Ugovori, ki bodo podani kasneje glede pravilnosti izdanega računa ne bodo upoštevani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PONUDBA STORITEV

Tečaji predstavljeni na spletni strani so del ponudbe Sadhana. Cene vsebujejo davek na dodano vrednosti.

 

IZVAJANJE STORITEV

Sadhana izvaja storitve v svojih poslovnih prostorih, v prostorih po dogovoru z naročnikom storitev. V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

Storitev se šteje za opravljeno tudi v primeru, da se izvedba kurikuluma zaradi višje sile delno ali v celoti izvede preko spletnih kanalov na internetu (on-line).

Ponudnik programov lahko v primeru višje sile ali prepovedi opravljanja storitve s strani pooblaščenih institucij delno ali v celoti izvede vse programe in tečaje joge preko spleta. Praksa joge, predavanje in druga vsebina objavljena na spletu (v živo ali posnetek) se šteje za enakovredno praksi in vsebini izvedeni v živo, ki jo ponudnik lahko izvaja v normalnih okoliščinah.

Sadhana se s tem, da opravi storitev v živo ali preko spleta razveže vseh obveznosti do naročnika in naročniku ni dolžna vračati denarja zaradi morebitne izvedbe programa preko spletnih kanalov.

Cenik tečajev joge predvideva brezplačno uporabo pripomočkov za jogo, vendar jih ponudnik zaradi zagotavljanja higienskih strandardov in varovanja zdravja lahko kadarkoli umakne iz uporabe.

Vsak od naslednjih dogodkov velja za dogodek višje sile, če je zaradi njih onemogočeno ali nerazumno oteženo izvedba storitev, to je vsaka okoliščina izven nadzora ponudnika, kot so, vendar ne samo: naravne katastrofe, epidemija, pandemija, izredne razmere, požar, vojna mobilizacija ali nepredvideni vojaški vpoklic v obsegu, ki je primerljiv z mobilizacijo, rekvizicija, konfiskacija, stavke, vstaje ali nemiri.

 

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA STVARNE NAPAKE

 

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od ponudnika storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

 

ODSTOP OD POGODBE

Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Odstop od tečaja je možen samo v primeru pisne izjave (preko e-pošte) ​pred pričetkom tečaja.  V primeru odstopa od tečaja v 14 dneh pred pričetkom tečaja, bo ponudnik potrošniku vrnil 100% vrednosti tečaja. Odstop od tečaja, ki ga potrošnik želi izkoristiti v manj kot 14 dneh pred pričetkom tečaja ni možen.

Za upoštevanje odstopa velja, če potrošnik pošlje izjavo o uveljavitvi pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

V primeru odstopa od tečaja se ponudnik zavezuje vrniti prejeto plačilo nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh od trenutka prejema odstopne izjave s priloženo kopijo originalnega računa. Za vračilo ponudnik uporablja isto plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če se potrošnik dogovori za drugačen način plačila.

Morebitne reklamacije bosta ponudnik in stranka reševala sporazumno, po predhodni zahtevi stranke.

Sadhana si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe tečaja, če je prijav na določen datum preveč ali pa premalo, če naročilo ni bilo oddano v skladu s splošnimi pogoji poslovanja ali zaradi drugih objektivnih razlogov. V primeru takega morebitnega odstopa od izvedbe bo stranka obveščena vsaj pet (5) dni pred izvedbo tečaja po e-pošti ali telefonu. V primeru, da je tečaj prestavljen na drug termin, ki stranki ne ustreza, stranki Sadhana vrne celotno kupnino.

 

TRAJANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena za določeno storitev,  kot je dogovorjeno v pogodbi.

 

NAGRADNE IGRE                   .

LOKACIJA NAGRADNIH IGER

Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so občasno organizirane na spletni strani www.sadhana.si, Facebook profilu Joga studio Sadhana in Joga portal ali Instagram profilu Joga Sadhana.

NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradnih iger je promocija znamke Sadhana.

TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan.

 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradnih igrah, ki jih organizira Sadhana d.o.o., lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vse osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. Pogoje vam lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u in Instagramu-u, ki vsebuje ime in priimek). Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado.

 

OBJAVA NAGRAJENCA/OV

Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24ur objavljen na Story profilih organizatorja nagradne igre. Organizator nagrajenca napiše tudi v komentar pod objavo, kjer je nagradna igra potekala. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju. V kolikor poteka nagradna igra na spletni strani www.sadhana.si potem je nagrajenec objavljen tudi tukaj. Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame.

NAGRADE
Nagrade so navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook, (Ne)delovanje družbenega omrežja Instagram, Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.

Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: info@sadhana.si.

 

SODELOVANJE ZA PRAVNE OSEBE

Organizator organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri objavi nagradne igre je jasno navedeno v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.sadhana.si. Pravila nagradne igre so tudi vedno javno objavljena pri objavi nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe so tudi objavljene. Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).

 

POVEZAVE NA SPLETNI STRANI DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Na spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last ponudnika in ni z njimi ter njihovimi spletnimi mesti nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se uporabnikom spletne strani in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. Ponudnik ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, do katerih je omogočen dostop s povezave na spletni strani ponudnika in ne odgovarja za njihovo vsebino in pravilno delovanje, s čimer se mora seznaniti vsak uporabnik teh spletnih strani.

VARSTVO PODATKOV

Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov se nahaja na spletni strani v LOČENI izjavi o varstvu podatkov.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice, ki izhajajo iz pravic avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini spletnega mesta ostanejo v lasti Sadhana in njihovih dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Sadhana si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi splošnimi pogoji. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk Sadhana.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ IN MOREBITNIH SPOROV

Stranka se lahko v primeru težav obrne na ponudnika preko elektronske pošte: info@sadhana.si  ali telefona: 040 90 91 92. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se zavezuje, da bo pritožbeni postopek vodil vestno in pošteno, ter v roku petih delovnih dni podal odgovor, v katerem bo pritožbo zavrnil ali potrdil ter ponudil možne rešitve. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če v petih (5) delovnih dneh ponudnik ne bo uspel raziskati zadeve ter podati odgovora na pritožbo, vas bo o tem obvestil o dodatnem roku, v katerem bo podal odgovor na pritožbo.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS)  Sadhana  ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Potrošnik lahko vloži pobudo na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na tem naslovu.

Za vsa področja, ki jih ti splošni pogoji v besedilu izrecno ne opredeljujejo se uporabljajo veljavni zakonski predpisi Republike Slovenije.

Ponudnik in stranka se zavežeta, da bosta vse morebitne spore, ki bi nastali iz njunega poslovnega razmerja reševali na miren način in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranka s potrditvijo na spletni strani pred nakupom izjavlja, da je splošne pogoje, ki so ji dostopni tudi na spletni strani prebrala in se z njimi strinja.

 

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji veljajo za ponudnika in stranke od dneva njihove sprejema, do njihovega preklica ali spremembe. Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje in bo o vsaki morebitni spremembi o tem obvestil na svoji spletni strani nove oziroma spremenjene splošne pogoje.

V primeru, da bi katera od določb ali le del določbe splošnih pogojev bil ali postal neveljaven, ostanejo v veljavi vse ostale določbe, določba ali njen del, ki je neveljaven pa se nadomesti tako, da se doseže smisel in namen pogodbe.

Koledar
dogodkov