Splošni pogoji poslovanja, pravno obvestilo in GDPR

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) dostopni na www.sadhana.si  (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetja SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik ali Sadhana), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07, v nadaljevanju ZVPNPP),  Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09, v nadaljevanju: ZEPT).

Splošni pogoji  predstavljajo sestavni del vseh pogodb sklenjenih med Sadhana in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, razen če posebni pogoji urejajo posamična določila drugače.

Šteje, da stranka (v nadaljevanju tudi: stranka, uporabnik ali potrošnik) s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja, ko potrdi, da se je z njimi seznanila v posebnem okencu pred oddajo naročila. Izrazi, zapisano v slovnični obliki moškega ali ženskega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Za naročilo storitev  morate biti starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da ste starejši od 18 let.

Podatki o ponudniku:

 • SADHANA, center za izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Špikova ulica 17, 4000 Kranj
 • Telefonska številka: 040 90 91 92
 • E-mail: info@sadhana.si
 • Matična številka: 3584038000
 • Davčna številka:­­­­ SI 38368846 (ponudnik je davčni zavezanec)
 • Številka vpisa družbe v sodni register: ________
 • Poslovni račun odprt pri:

UniCredit Banka Slovenija d.d., IBAN:  SI56 0433 1000 3365  433

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Ponudnik se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije, kot jih določa 25b. člen ZVPot:

 • glavne značilnosti storitev v obsegu, ki ustreza storitvam;
 • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja;
 • končno ceno storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • plačilne pogoje in pogoje izvedbe storitve, rok izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem.

 

PLAČILNI POGOJI IN CENE

Sestavni del pogodbe so cene, ki veljajo ob oddaji naročila in so navedene na spletni strani. Če se stranka vpisuje na tečaj prvič v šolskem letu, je potrebno ceni tečaja prišteti še članarino v znesku 10,00€.

Sadhana mora prejeti plačilo pred obdelavo naročila.  Vsaka ponudba Sadhane je veljavna do datuma, označenega na ponudbi. Stranka se strinja s plačilom zamudnih obresti za vse zapadle zneske v skladu s slovensko zakonodajo.

Plačilo lahko izvedete na več načinov:

Vse cene v na spletni strani so v € vključujejo 22 % slovenski DDV, ki ga morajo plačati vse slovenske stranke in stranke iz držav EU.

 

 

POSTOPEK NAROČILA NA SPLETNI STRANI IN SKLENITEV POGODBE

Za naročilo storitev (vpis na tečaj) na se šteje vsako oddano naročilo, ki je izpolnjeno pravilno. Stranka pred naročilom storitev preveri, ali je prostor v izbrani skupini na e-mail naslov: info@sadhana.si ali na tel +386 40 90 91 92.

Storitve je mogoče naročiti preko e-mail naslova vse dni v tednu, kadarkoli v dnevu. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom, obveznostjo plačila in soglaša s splošnimi pogoji. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe. Stranka ponudnika obvesti o plačilo na e-mail naslov, po zgledu, navedenem na spletni strani: https://www.sadhana.si/vpis-v-tecaj-joge/.

Za pomoč pri spletnem naročilu ali druga vprašanja se lahko obrnete na e-mail: info@sadhana.si ali na tel +386 40 90 91 92.

Če pride do spremembe podatkov, ki ste jih navedli ob oddaji naročila, ste nas dolžni pisno obvestiti o spremembi podatkov najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov trpite vi, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena med Sadhana in kupcem v trenutku, ko kupec odda naročilo in plačilo. S tem trenutkom so zavezujoče tudi vse cene in drugi pogoji tako za kupca, kot Sadhana. Za kupca se šteje oseba s podatki, ki jih kupec navede ob oddaji naročila.

Zaradi narave poslovanja preko spleta, se cene storitev na spletni strani pogosto in hitro spreminjajo ter ažurirajo.

IZDAJA RAČUNA

Ponudnik po prejetem plačilu storitev kupcu pošlje tudi račun na e-naslov kupca in sicer v jpg ali pdf formatu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Dolžnost kupca je, da preveri pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Ugovori, ki bodo podani kasneje glede pravilnosti izdanega računa ne bodo upoštevani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBA STORITEV

Tečaji predstavljeni na spletni strani so del ponudbe Sadhana. Cene vsebujejo davek na dodano vrednosti.

 

IZVAJANJE STORITEV

Sadhana izvaja storitve v svojih poslovnih prostorih, v prostorih po dogovoru z naročnikom storitev. V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

Storitev se šteje za opravljeno tudi v primeru, da se izvedba kurikuluma zaradi višje sile delno ali v celoti izvede preko spletnih kanalov na internetu (on-line).

Ponudnik programov lahko v primeru višje sile ali prepovedi opravljanja storitve s strani pooblaščenih institucij delno ali v celoti izvede tečaj joge preko spleta. Praksa joge objavljena na spletu (v živo ali posnetek) se šteje za enakovredno praksi izvedeni v živo, ki jo ponudnik lahko izvaja v normalnih okoliščinah.

Sadhana se s tem, da opravi storitev v živo ali preko spleta razveže vseh obveznosti do naročnika in naročniku ni dolžan vračati denarja zaradi morebitne izvedbe programa preko spletnih kanalov.

Sadhana si pridržuje pravico, da iz razloga prevencije prenosa okužbe iz uporabe umakne vse pripomočke za jogo (blazina za jogo, bolster, kvadri, trakovi, drugo).

Vsak od naslednjih dogodkov velja za dogodek višje sile, če je zaradi njih onemogočeno ali nerazumno oteženo izvedba storitev, to je vsaka okoliščina izven nadzora ponudnika, kot so, vendar ne samo: naravne katastrofe, epidemija, pandemija, izredne razmere, požar, vojna mobilizacija ali nepredvideni vojaški vpoklic v obsegu, ki je primerljiv z mobilizacijo, rekvizicija, konfiskacija, stavke, vstaje ali nemiri.

 

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA STVARNE NAPAKE

 

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od ponudnika storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

 

ODSTOP OD POGODBE

Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Odstop od tečaja je možen samo v primeru pisne izjave (preko e-pošte) ​pred pričetkom tečaja.  V primeru odstopa od tečaja v 14 dneh pred pričetkom tečaja, bo ponudnik potrošniku vrnil 100% vrednosti tečaja. Odstop od tečaja, ki ga potrošnik želi izkoristiti v manj kot 14 dneh pred pričetkom tečaja ni možen.

Za upoštevanje odstopa velja, če potrošnik pošlje izjavo o uveljavitvi pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

V primeru odstopa od tečaja se ponudnik zavezuje vrniti prejeto plačilo nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh od trenutka prejema odstopne izjave s priloženo kopijo originalnega računa. Za vračilo ponudnik uporablja isto plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če se potrošnik dogovori za drugačen način plačila.

Morebitne reklamacije bosta ponudnik in stranka reševala sporazumno, po predhodni zahtevi stranke.

Sadhana si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe tečaja, če je prijav na določen datum preveč ali pa premalo, če naročilo ni bilo oddano v skladu s splošnimi pogoji poslovanja ali zaradi drugih objektivnih razlogov. V primeru takega morebitnega odstopa od izvedbe bo stranka obveščena vsaj pet (5) dni pred izvedbo tečaja po e-pošti ali telefonu. V primeru, da je tečaj prestavljen na drug termin, ki stranki ne ustreza, stranki Sadhana vrne celotno kupnino.

 

TRAJANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena za določeno storitev,  kot je dogovorjeno v pogodbi.

 

NAGRADNE IGRE                   .

LOKACIJA NAGRADNIH IGER

Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so občasno organizirane na spletni strani www.sadhana.si, Facebook profilu Joga studio Sadhana in Joga portal ali Instagram profilu Joga Sadhana.

NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradnih iger je promocija znamke Sadhana.

TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan.

 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradnih igrah, ki jih organizira Sadhana d.o.o., lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vse osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. Pogoje vam lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u in Instagramu-u, ki vsebuje ime in priimek). Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado.

 

OBJAVA NAGRAJENCA/OV

Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24ur objavljen na Story profilih organizatorja nagradne igre. Organizator nagrajenca napiše tudi v komentar pod objavo, kjer je nagradna igra potekala. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju. V kolikor poteka nagradna igra na spletni strani www.sadhana.si potem je nagrajenec objavljen tudi tukaj. Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame.

NAGRADE
Nagrade so navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook, (Ne)delovanje družbenega omrežja Instagram, Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.

Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: info@sadhana.si.

 

SODELOVANJE ZA PRAVNE OSEBE

Organizator organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri objavi nagradne igre je jasno navedeno v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.sadhana.si. Pravila nagradne igre so tudi vedno javno objavljena pri objavi nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe so tudi objavljene. Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).

 

POVEZAVE NA SPLETNI STRANI DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Na spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last ponudnika in ni z njimi ter njihovimi spletnimi mesti nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se uporabnikom spletne strani in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. Ponudnik ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, do katerih je omogočen dostop s povezave na spletni strani ponudnika in ne odgovarja za njihovo vsebino in pravilno delovanje, s čimer se mora seznaniti vsak uporabnik teh spletnih strani.

VARSTVO PODATKOV

Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov se nahaja na spletni strani v LOČENI izjavi o varstvu podatkov.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice, ki izhajajo iz pravic avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini spletnega mesta ostanejo v lasti Sadhana in njihovih dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Sadhana si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi splošnimi pogoji. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk Sadhana.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ IN MOREBITNIH SPOROV

Stranka se lahko v primeru težav obrne na ponudnika preko elektronske pošte: info@sadhana.si  ali telefona: 040 90 91 92. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se zavezuje, da bo pritožbeni postopek vodil vestno in pošteno, ter v roku petih delovnih dni podal odgovor, v katerem bo pritožbo zavrnil ali potrdil ter ponudil možne rešitve. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če v petih (5) delovnih dneh ponudnik ne bo uspel raziskati zadeve ter podati odgovora na pritožbo, vas bo o tem obvestil o dodatnem roku, v katerem bo podal odgovor na pritožbo.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS)  Sadhana  ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Potrošnik lahko vloži pobudo na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na tem naslovu.

Za vsa področja, ki jih ti splošni pogoji v besedilu izrecno ne opredeljujejo se uporabljajo veljavni zakonski predpisi Republike Slovenije.

Ponudnik in stranka se zavežeta, da bosta vse morebitne spore, ki bi nastali iz njunega poslovnega razmerja reševali na miren način in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranka s potrditvijo na spletni strani pred nakupom izjavlja, da je splošne pogoje, ki so ji dostopni tudi na spletni strani prebrala in se z njimi strinja.

 

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji veljajo za ponudnika in stranke od dneva njihove sprejema, do njihovega preklica ali spremembe. Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje in bo o vsaki morebitni spremembi o tem obvestil na svoji spletni strani nove oziroma spremenjene splošne pogoje.

V primeru, da bi katera od določb ali le del določbe splošnih pogojev bil ali postal neveljaven, ostanejo v veljavi vse ostale določbe, določba ali njen del, ki je neveljaven pa se nadomesti tako, da se doseže smisel in namen pogodbe.

Pogoji uporabe

Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov
Sadhana d.o.o., kot organizator akcij se zavezuje, da bo posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Poleg vpisanih podatkov se ob obisku naše spletne strani avtomatsko zabeležijo naslednji podatki: ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja spletnih strani, analiziranja trendov in administriranja.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.
Odgovornost

GDPR
Osebni podatki, ki so zahtevani med registracijo, so potrebni za izvedbo akcije in podeljevanje nagrad ter obveščanje udeležencev o ključnih dogodkih in aktivnostih akcije. Organizator bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih uporabljal zključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Organizator bo podatke, pridobljene od udeležencev akcije pridobival, hranil in drugače obdeloval še za pripravo anonimnih statističnih analiz (skupno število udeležencev, povprečno število prevoženih kilometrov ipd.). Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so izključno pošiljanje informacij udeležencem in analiza udeležbe z namenom izboljševanja in nadgrajevanja akcije v prihodnje.

Udeleženec v postopku registracije posreduje osnovne osebne podatke. Udeleženec zagotovi, da so ti podatki resnični. Potrjuje tudi, da je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo upravljavcu ob vnosu. Uporabnik ob vnosu podatkov v obrazce podaja osebno privolitev, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke.

Vsa gesla se v bazi shranjujejo v kriptirani obliki. Od obiskovalca do spletne strani je vzpostavljena varna šifrirana SSL povezava.

Organizator se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Organizator bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Organizator se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@sadhana.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslov info@sadhana.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času. V kolikor bo to med trajanjem akcije, bo s tem izbrisan tudi njihov uporabniški račun.

 

Zloraba podatkov
Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GPDR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost
Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Sadhana d.o.o. ne jamči za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani. Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sadhana d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.Sadhana d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si Sadhana d.o.o. pridržuje pravico do spremembe vsebine.

PIŠKOTKI

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Ko se piškotki namestijo na vaš računalnik, o tem niste obveščeni. Glavni namen piškotkov je, da spletni strežniki prepoznajo vaš računalnik in spletni brskalnik, prilagodijo spletno stran ter poskrbijo za enostavnost in hitrost. Piškotki nam omogočijo, da vam prikažemo pravilne informacije, ki jih iščete in vas zanimajo. Z zbiranjem in pomnjenjem informacij o vaših nastavitvah spletnega mesta s pomočjo piškotkov lahko zagotovimo boljšo spletno stran in trženjske izkušnje. Piškotki nam ne dajejo dostopa do računalnika in podatki, ki jih zbiramo preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

Večina spletnih brskalnikov omogoča, da nastavite vaše piškote. Piškotke lahko zavrnete ali jih sprejmete s funkcijo, vgrajeno v spletne brskalnike. Če piškotke zavrnete, lahko naprej uporabljate našo spletno stran, vendar določene podstrani ne bodo delovale.

V nadaljevanju se nahajajo povezave do navodil, kako lahko izključite piškotke na vašem spletnem brskalniku.

Menjava nastavitev piškotkov

POMEMBNO! Piškotki so datoteke na vašem računalniku. Da bi odstranili piškotke, preverite zgornje povezave za navodila, kako v vašem brskalniku izbrišete piškotke.

Od piškotkov (razen nujnih) lahko kadarkoli odstopite.

 

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO

 1. Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani

Sejni piškotek

PiškotekTrajanjeNamen
__PHPSESSIDsejaDelovanje sistema za prikaz vsebin.

Nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Ta piškotek skrbi za pravilen sprejem elektronskih sporočil in vsebin na spletni strani. Piškotek se izbriše, ko uporabnik odide s spletne strani.

Cludflare Cookie

PiškotekTrajanjeNamen
__cfduid5 letDistribucija vsebin in delovanje požarnega zidu.

Je namenjen storitvam Cloudflare CDN mreže za pohitritev dostopa do strežnika. Več si preberite tukaj.

 

 1. 2. Piškotki tretjih strani

Google Analytics

PiškotekTrajanjeNamen
__utma2 letRazlikuje uporabnike od sej.
__utmb30 minUgotovi nove obiske.
__utmcČas sejePotreben za združljivost skripte za nazaj.
__utmz6 mesecevNosi informacijo o izvoru prometa.
__utmv2 letiShranjuje splošne podatke o obiskovalcu.

S pomočjo teh piškotkov beležimo statistiko obiskovalcev. Ti piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih informacij, služijo le za zagotavljanje unikatnosti obiskov. Več o Google Analytics piškotkih, njihovem namenu in trajanju si lahko preberete na spletni strani

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Če želite blokirati le storitve Google Analytics, to lahko storite na tej spletni strani.

Google maps

PiškotekTrajanjeNamen
NID6 mesecevUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
PREF2 letiUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
testcookiesejaUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
khcookiesejaUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps
SNID6 mesecevUporabljen za prikaz vtičnika Google Maps

Na naši spletni strani uporabljamo storitve Google Maps za prikaz geografskih lokacij. Za več informacij o piškotkih in politiki zasebnosti podjetja Google obiščite:

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Youtube

PiškotekTrajanjeNamen
PREF10 letPrikaz video vsebin s portala Youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE240 dniPrikaz video vsebin s portala Youtube.com
use_hitboxsejaPrikaz video vsebin s portala Youtube.com

Na naši spletni strani uporabljamo storitve youtube za prikaz video vsebin. Za več informacij o piškotkih in politiki zasebnosti podjetja Google, ki upravlja s portalom Youtube, obiščite:

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Facebook

PiškotekTrajanjeNamen
Reg_fb_gatesejaURL prve obiskane strani.
Reg_fb_refsejaUrl zadnje obiskane strani.
IsdsejaZaščita pred CSRF napadi.
Reg_ext_refsejaIzvor prometa, prva obiskana spletna stran.
wdsejaDimenzije okna.
datr2 letiZaščita pred spamom in zlorabami v Facebook računih.

Omenjeni piškotki se uporabljajo za delovanje vtičnikov omrežja Facebook. Za več informacij o shranjevanju in uporabi pridobljenih informacij preberite https://www.facebook.com/help/cookies

 

 

 

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

 

PRIGLASITEV

Z uporabo te spletne strani se strinjate, da spletna stran nastavi piškotke na vašem računalniku ali na mobilni napravi.

 

VARNOST

Prizadevamo si za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in imamo vzpostavljene razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo.

Kljub prizadevanju za zagotovitev varnosti lahko pride do vdora v naš sistem. V primeru da pride do spremenjenih, razkritih ali uničenih osebnih podatkov posameznika, bomo o slednjem obvestili posameznika preko e-pošte v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik ali izvajalec naših storitev sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

Od obiskovalca do spletne strani je vzpostavljena varna šifrirana SSL povezava. Vsa gesla se v bazi shranjujejo v kriptirani obliki.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na  naši spletni strani.

PRAVILA NAGRADNIH IGER – SPLOŠNE DOLOČBE:
Sadhana d.o.o. (Joga studio Sadhana) prireja nagradno igro za promocijske namene.

LOKACIJA NAGRADNIH IGER

Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so organizirane na spletni strani www.sadhana.si, Facebook profilu Joga studio Sadhana in Joga portal ali Instagram profilu Joga Sadhana.

NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradnih iger je promocija znamke Sadhana.
TRAJANJE NAGRADNIH IGER
Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena in do datuma, kateri je v opisu nagradne igre tudi napisan.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradnih igrah, ki jih organizira Sadhana d.o.o., lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Vse osebe, ki so neposredno povezane z nagradno igro, v njej ne morejo sodelovati.
Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.
Pogoje vam lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki.
Za sodelovanje v nagradni igri, sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u in Instagramu-u, ki vsebuje ime in priimek).
Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre.
Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, potem se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado.

OBJAVA NAGRAJENCA/OV
Med vsemi sodelujočimi po poteku nagradne igre, organizator izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24ur objavljen na Story profilih organizatorja nagradne igre.Organizator nagrajenca napiše tudi v komentar pod objavo, kjer je nagradna igra potekala.
Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju.
V kolikor poteka nagradna igra na spletni strani www.sadhana.si potem je nagrajenec objavljen tudi tukaj.
Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame.

NAGRADE
Nagrade so navedene v vsaki objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
(Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
(Ne)delovanje družbenega omrežja Instagram,
Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.
Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: info@sadhana.si.

SODELOVANJE ZA PRAVNE OSEBE
Organizator organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri objavi nagradne igre je jasno navedeno v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira.

KONČNE DOLOČBE
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.sadhana.si. Pravila nagradne igre so tudi vedno javno objavljena pri objavi nagradne igre.
Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremebe so tudi objavljene.
Nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. (odvisno od vrednosti, do 42€ niso predmet obdavčitve).

DATUM OBJAVE PRAVIL
Pravila za nagradne igre veljajo od dne 1.1.2018 dalje.

Koledar
dogodkov